Acordarea venitului minim garantat

Acte necesare întocmirii dosarului de venit minim garantat – conform Legii nr. 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare


 - Cerere tip;
 - Certificate naştere copii (original şi copie);
 - Certificat căsătorie (original şi copie);
 - Certificat naştere soţ şi soţie (original şi copie) sau solicitant;
 - Buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie, în cazul cetăţenilor români;
 - Permis de şedere temporară, permis de şedere permanentă sau document de identitate eliberat de autorităţile române competente sau, după caz, paşaportul în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi;
 - Hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei de plasament familial al minorului, potrivit legii;
 - Act din care sa rezulte calitatea de tutore sau curator al solicitantului;
 - Alte acte doveditoare privind componenţa familiei;
 - Adeverinţă de la Agenţia Locală de Ocuparea Forţei de Muncă pentru persoanele apte de muncă din familie cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta standard de pensionare;
 - Adeverință de venit de la Serviciul Fiscal Orășenesc Târgu-Neamț (ANAF);
 - Adeverință de Rol Agricol –Primăria Târgu-Neamț;
 - Certificat de atestare fiscală eliberat de Direcția Venituri Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Orașului Târgu-Neamț;
 - Adeverinţă pentru copii aflaţi în întreţinere în vârstă de peste 7 ani de la unităţile şcolare din care să rezulte dacă frecventează sau nu cursurile şcolare cu precizarea dacă beneficiaza de bursă, tipul şi cuantumul acesteia;
 - Acte din care să rezulte încadrarea (pentru persoanele aflate în întreţinere) în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate şi cuantumul ajutorului, după caz;
 - Talonul de plată a indemnizaţiei de şomaj şi/sau venit lunar;
 - Adeverinţă cu venitul net realizat de persoanele încadrate pe bază de contract de muncă;
 - Cupoane pentru toate tipurile de pensie de care beneficiază membrii familiei, inclusiv de ajutor social în condiţiile Legii pensiilor şi asigurărilor sociale precum şi pentru toate tipurile de indemnizaţii cu caracter permanent ;
 - Talon de plată a ajutorului special acordat persoanelor cu handicap precum şi a ajutorului bănesc lunar pentru persoanele care au devenit incapabile de muncă în perioada efectuării unei pedepse privative de libertate;
 - Hotărâre divorţ- definitivă şi irevocabilă,după caz.

 

Descărcați documentele de mai jos:

Cerere actualizare date dosar venit minim garantat

Cerere beneficiar venit minim garantat

Cerere beneficiar venit minim garantat - asigurare medicală

Cerere încetare dosar venit minim garantat

Cerere - declarație venit minim garantat


Tipărire