Acordarea ajutoarelor de urgența

Acte necesare pentru a beneficia de ajutor de urgenţă

a) acte de identitate ale tuturor membrilor de familie ( B.I. , C.I. , C. N., C.I. provizorie);
b) certificate de căsătorie (copie);
c) certificate de deces(copie);
d) dovezi de venit ( adeverinţe de salarizare, cupon de pensie, talon de alocaţie, cupon somaj);
e) adeverinţă eliberată de Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Tg. Neamţ din care să rezulte că au /nu au venituri din activităţi independente, din investiţii, din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimonial personal, din alte surse;
f) adeverinţă eliberată de Registrul agricol ca au/nu au venituri din activităţi agricole;
g) certificat fiscal eliberat de Direcţia Impozite şi taxe din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local;
h) hotărârea de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al copilului, potrivit legii;
i) hotărârea de divorţ;
j) actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
k) certificat de încadrare într-un grad de handicap;
l) proces-verbal de constatare a incendiului/efectelor calamităţilor eliberat de organe competente;
m) adeverinţe de elev, eliberate în luna curentă sau în luna anterioară depunerii cererii pentru acordarea ajutorului;
n) facturi fiscale însoţite de chitanţe , în original, pe numele celui care face solicitarea, care să reflecte cheltuielile de înmormântare;
o) acte medicale doveditoare ale stării de sănătate (bilete de internare-externare din spital, decizii asupra capacităţii de muncă, reţete sau tratamente prescrise de medicul specialist, buletine de analize, scrisoare medicală eliberată de medical specialist, specificându-se diagnosticul şi tratamentul propus, durata tratamentului, etc.);
p) adeverinţă de la centrul de plasament unde a fost înregistrat tânărul
q) copie a contractului de solidaritate încheiat prin Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă
r) angajament de a raporta în scris , în termen de 5 zile lucrătoare de la ivirea situaţiei, orice schimbare intervenită, de natură să modifice condiţiile care au stat la baza acordării ajutorului
s) orice alte acte care vin în susţinerea cererii privind acordarea ajutorului de urgenţă.

Cerere tip ajutor de urgenta

Cerere tip Lg.272 din 2004

Condiții de acordare a prestatiilor financiare prevazute de Lg.272 din 2004

Lista cu situațiile deosebite care justifica acordarea ajutorului de urgenta

Metodologia de acordare a ajutoarelor de urgență

Metodologia de acordare a prestatiilor financiare exceptionale prevazute de Lg.242 din 2004

 


Tipărire