Acordarea drepturilor pentru creşterea copilului de la 2 (3) ani - 7 ani prevăzute de OUG nr. 1112010, cu modificările şi completările ulterioare

 Acte necesare pentru întocmirea dosarului pentru acordarea drepturilor prevăzute de OUG nr. 111/2010, cu modificările şi completările ulterioare, următoarelor categorii de persoane:

-persoanelor cu dizabilităţi grave sau accentuate care au în întreţinere un copil

-persoanelor care au în îngrijire copii cu handicap

 

-cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea indemnizaţiei lunare a copilului / adultului cu handicap;

-cerere de suspendare-conform cu originalul

-decizie de suspendare

-adeverinta cu stagiul de cotizare

-copie certificat și hotărâre privind încadrarea copilului intr-un grad de handicap

-certificat fiscal de venituri-Impozite si Taxe

-extras cu codul IBAN

-BI/CI (soţ şi soţie)

-Certificat de căsătorie, după caz-original şi copie

-Certificat de naştere copil pentru care se solicită dreptul -original şi copie

-Certificat de încadrare în grad de handicap al părintelui sau persoanei îndreptăţite care solicita dreptul-original si copie

-Acte doveditoare, dupa caz, privind componenţa familiei, filiaţia copiilor, situaţia lor juridică –original şi copie

-Livret de familie

-Certificatele de nastere ale celorlalţi copii

-Hotarare judecatorească de încredinţare în vederea adopţiei

-Hotarare judecatorească de încuvinţare a adopţiei

-Hotarare judecatorească sau hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului

-Decizie a directorului general al D.G.A.S.P.C. sau hotărâre judecatorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă

-Hotărâre judecătorească de instituire a tutelei sau hotărâre a autorităţii tutelare

-Dovada eliberată de autorităţile competente din care să rezulte că persoana îndreptăţită nu beneficiază de drepturile prevazute de legea nr. 448/2006, republicată (art.41, alin.3)

-Dovada eliberată de angajator, declaraţie pe propria răspundere a persoanei îndreptăţite din care să rezulte că aceasta se afla în concediu pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani

-Dovada eliberată de autorităţile competente din care să rezulte că solicitantul nu realizează alte venituri în afara indemnizaţiei lunare a adultului cu handicap (grav, accentuat)

-Dosar cu şină

 

Pentru cetăţenii străini sau apatrizi, componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică se dovedesc cu documentele eliberate de autorităţile din ţara de origine şi confirmate de autoromâne sau, după caz, cu documentele eliberate de autorităţile române, precum şi cu alte documente.

Documentele vor fi prezentate la ghișeu în copie xerox și original, pentru conformitate.

Descarcare cerere tip


Tipărire