Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

Acte necesare stabilirii şi acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei,
conform O.U.G. nr. 70/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

1. copie a B.I./C.I./C.I.P., pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani sau permise de şedere temporară/permanentă (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu adresa la care se solicită
ajutorul);
2. copii ale certificatelor de naştere pentru toţi membrii familiei;
3. certificat de căsătorie, după caz;
4. certificat de deces, după caz;
5. copie act de proprietate, contract de închiriere/subînchiriere (după caz);
6. factura lunii anterioare pentru solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi energie electrică;
7. extras de cont bancar din luna anterioară depunerii cererii (pentru persoanele care deţin depozite bancare);
8. copie a hotărârii definitive de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
9. copie a hotărârii de delegare temporară a autorităţii părinteşti cu privire la persoana minorului;
10. copie a actului din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
11. copie după hotărârea judecătorească de divorţ/încredinţare minori;
12. adeverinţă de salariu, cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă sau specificaţia „nu beneficiază de tichete de masă”, precum şi specificaţia „a beneficiat/nu a beneficiat de vouchere de vacanţă”), după caz;
13. cupon de pensie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii;
14. copie decizie indemnizaţie de şomaj şi cupon indemnizaţie de şomaj din luna anterioara depunerii cererii;
15. decizii de impunere din care să rezulte veniturile realizate din activităţi independente sau chirii;
16. adeverinţă privind veniturile realizate din dividende, părţi sociale;
17. adeverinţă/extras de cont bancar/cupon (după caz) pentru beneficiarii de indemnizaţii şi stimulente pentru creşterea copilului;
18. adeverinţă care să ateste veniturile realizate din agricultură şi silvicultură;
19. copie după certificatul de înmatriculare a autoturismului, pentru persoanele care deţin astfel de bunuri;

Cerere și declaratie ajutor încălzire 2019


Tipărire